Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu

2022-03-02

NABÓR DO SZKOŁY i PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ogłasza zapisy do Publicznego Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34:

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4

 

·         Aby zapisać dziecko do przedszkola, w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiona rekrutacja, gdzie rodzic kandydata zobowiązany jest do zalogowania
się do sytemu informatycznego NABO dostępnego na stronie internetowej
https://przedszkola-kalisz.nabory.pl i wypełnienia WNIOSKU w formie elektronicznej.

W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email:  sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

UWAGA: Rodzice dzieci, którzy w wymaganym terminie tj. od 4 do 24 maja 2022 r. złożą „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023” mają zapewnione miejsce w naszym przedszkolu i nie  podlegają procesowi rekrutacji.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z OBWODU SZKOŁY


·         Od dnia 14 marca 2022 r. rodzice kandydatów należących do obwodu Szkoły Podstawowej
Nr 13 w Kaliszu  przy ul. Kordeckiego 34
 mogą składać ZGŁOSZENIA dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony internetowej  https://sp-kalisz.nabory.pl

Wypełnione zgłoszenie w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email:  sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

 

·         W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Rodzic kandydata zobowiązany jest do wypełnienia WNIOSKU w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://sp-kalisz.nabory.pl

 

W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email:  sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

 

WAŻNE: Komisja Rekrutacyjna  w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku kandydata, może zażądać od wnioskodawcy,  przedłożenia
do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.

 

 

 

UWAGA RODZICE:

Nastąpiła zmiana obwodów kaliskich szkół podstawowych.

NABÓR 2022/2023 będzie przeprowadzany tylko elektronicznie.

 

 

 

 

Radosław Szczap

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu